Cele fundacji Teraz Człowiek:

  • ochrona i promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem wypalenia zawodowego  
  • budowanie świadomości problemu wypalenia zawodowego za pomocą dostępnych środków przekazu  
  • wspieranie osób dotkniętych wypaleniem zawodowym lub zainteresowanych profilaktyką  
  • dzielenie się najlepszą dostępną wiedzą z całego świata na temat zdrowia psychicznego w miejscu pracy ze szczególnym uwzględnieniem wypalenia zawodowego  
  • prowadzenie i publikacja badań nad wypaleniem zawodowym  
  • edukacja prozdrowotna w szczególności w zakresie tworzenia środowiska pracy wspierającego zdrowie psychiczne  
  • promocja dobrych praktyk dla biznesu w zakresie pomocy osobom z wypaleniem zawodowym  
  • stworzenie i upowszechnienie testów do badania wypalenia zawodowego jako narzędzia diagnostycznego w leczeniu                                     

Fundacja Teraz Człowiek realizuje cele poprzez:

a.  współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji 
b. współpracę z instytucjami i organizacjami o podobnym zakresie działalności w kraju i za granicą 
c.  udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, warsztatach i podróżach studyjnych o tematyce związanej z ochroną zdrowia i polityką społeczną 
d.  publikację materiałów, narzędzi diagnostyki i profilaktyki online i offline 
e.  organizację spotkań i warsztatów 
f.  prowadzenie badań rynkowych 
g.  prowadzenie kampanii przy użyciu ogólnodostępnych kanałów przekazu 
h.  propagowanie praktyk zapobiegających wypaleniu zawodowemu 
i.  wsparcie firm w zakresie tworzenia zdrowego środowiska pracy 
j.  prowadzenie programów edukacyjnych poruszających problem wypalenia zawodowego 
k.  aktywizację środowiska terapeutów, psychologów i psychiatrów w podjęciu wspólnych działań na rzecz profilaktyki i leczenia wypalenia zawodowego 
l. zaaplikowanie nowoczesnych technologii w zakresie profilaktyki i leczenia przyczyn i skutków wypalenia zawodowego                                     
Szukaj